ประกาศเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 ณ ศูนย์สอบเชียงใหม่ Announcement of Refund of Test Fee of July 2020 JLPT (Chiang Mai Test Center)

แบบฟอร์มขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (JLPT) เฉพาะศูนย์สอบเชียงใหม่เท่านั้น
Form for Refund of Application Fee for Japanese Language Proficiency Test July 2020 (JLPT) for Chiang Mai Test Center Only
https://forms.gle/q4xpY7Y6wxX24n2Z6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *