Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศลำดับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ขอประกาศลำดับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 Download

Continue reading

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 20 คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1 น.ส.ชลิตา ช่างขาย 2 น.ส.จรรยา เลาหาง 3 นายสุเทพ วรรณคำ 4 น.ส.จิราพักตร์ ประภัสระกูล 5 น.ส.เบญจรัตน์ ถนอมวารี 6 นายสินธุ ปัญญาเหล็ก 7 น.ส.ชนกนันท์ มัญอิสระ 8 น.ส.สุภาวดี ซาวคำเขต 9 น.ส.นิธิมา หิมะคุณ 10 นายมณฑล จันทร์ศรี 11 น.ส.สินิทรา ต๊ะสุทา 12 น.ส.กาญจน์นิชา เอื้อจิรกาล 13 น.ส.นิรชา วิโรจน์ 14 น.ส.จุฬาลักษณ์ การเร็ว 15 น.ส.ศิรัญญา แช่มโสภา 16 […]

Continue reading

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น) เพื่อวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐานวิชาสามัญโดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  หลักฐาน รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท) –  สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 439 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 […]

Continue reading