Category: สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า) N4 ประกาศรายชื่อN4 2-61 N5 ประกาศรายชื่อN5 2-61 N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย) N1 ประกาศรายชื่อN1 2-61 N2 ประกาศรายชื่อN2 2-61 N3 ประกาศรายชื่อN3 2-61

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

Continue reading

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ประโยชน์ของการสอบ 1. จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (ทั้งหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)เพื่อวัดความรู้ภาษา        ญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ โดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา 2. สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและวิทยาลัย 3. สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student)และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด Download ใบสมัคร Download วิธีการกรอกและรายละเอียดระบบจองทุน หลักฐาน : รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ […]

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4 ระดับ N5

Continue reading

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดการสมัคร  Download

Continue reading

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น) เพื่อวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐานวิชาสามัญโดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  หลักฐาน รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท) –  สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 439 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 […]

Continue reading

ประกาศสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศสถานที่สอบ download ตารางเวลาสอบ download รายชื่อผู้เช้าสอบ ระดับ N1 download ระดับ N2 download ระดับ N3 download ระดับ N4 download ระดับ N5 download

Continue reading

ประกาศรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560 ได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2560

Continue reading

ประกาศที่นั่งสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2560  ณ ศูนย์จัดสอบเชียงใหม่ สอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดสอบ  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลาเข้าห้องสอบ  รอบเช้า N4  N5                  เวลา 08.40 น.                                รอบบ่าย N1  N2 และ  N3    เวลา 13.10 น. หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำใบเข้าห้องสอบและหลักฐานการแสดงตน […]

Continue reading