Category: สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น) เพื่อวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐานวิชาสามัญโดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  หลักฐาน รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท) –  สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 439 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 […]

Continue reading

ประกาศสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศสถานที่สอบ download ตารางเวลาสอบ download รายชื่อผู้เช้าสอบ ระดับ N1 download ระดับ N2 download ระดับ N3 download ระดับ N4 download ระดับ N5 download

Continue reading

ประกาศรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560 ได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2560

Continue reading

ประกาศที่นั่งสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2560  ณ ศูนย์จัดสอบเชียงใหม่ สอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดสอบ  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลาเข้าห้องสอบ  รอบเช้า N4  N5                  เวลา 08.40 น.                                รอบบ่าย N1  N2 และ  N3    เวลา 13.10 น. หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำใบเข้าห้องสอบและหลักฐานการแสดงตน […]

Continue reading