Author: Managing Editor

ประกาศลำดับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ขอประกาศลำดับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 Download

Continue reading

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดการสมัคร  Download

Continue reading

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 20 คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1 น.ส.ชลิตา ช่างขาย 2 น.ส.จรรยา เลาหาง 3 นายสุเทพ วรรณคำ 4 น.ส.จิราพักตร์ ประภัสระกูล 5 น.ส.เบญจรัตน์ ถนอมวารี 6 นายสินธุ ปัญญาเหล็ก 7 น.ส.ชนกนันท์ มัญอิสระ 8 น.ส.สุภาวดี ซาวคำเขต 9 น.ส.นิธิมา หิมะคุณ 10 นายมณฑล จันทร์ศรี 11 น.ส.สินิทรา ต๊ะสุทา 12 น.ส.กาญจน์นิชา เอื้อจิรกาล 13 น.ส.นิรชา วิโรจน์ 14 น.ส.จุฬาลักษณ์ การเร็ว 15 น.ส.ศิรัญญา แช่มโสภา 16 […]

Continue reading