Author: Managing Editor

ประกาศรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560 ได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2560

Continue reading

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

Continue reading

ประกาศที่นั่งสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2560  ณ ศูนย์จัดสอบเชียงใหม่ สอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดสอบ  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลาเข้าห้องสอบ  รอบเช้า N4  N5                  เวลา 08.40 น.                                รอบบ่าย N1  N2 และ  N3    เวลา 13.10 น. หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำใบเข้าห้องสอบและหลักฐานการแสดงตน […]

Continue reading

ส่งมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2560- 2562

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี 2558-2560 ได้ทำการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ประจำปี 2560-2562

Continue reading

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา

ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่แก่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Continue reading

ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระดับมัธยมศึกษา N.I.Y.E Youth Exchange Project 2017  รายละเอียด ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย รายละเอียด

Continue reading