Author: Managing Editor

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า) N4 ประกาศรายชื่อN4 2-61 N5 ประกาศรายชื่อN5 2-61 N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย) N1 ประกาศรายชื่อN1 2-61 N2 ประกาศรายชื่อN2 2-61 N3 ประกาศรายชื่อN3 2-61

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

Continue reading

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ประโยชน์ของการสอบ 1. จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (ทั้งหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)เพื่อวัดความรู้ภาษา        ญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ โดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา 2. สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและวิทยาลัย 3. สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student)และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด Download ใบสมัคร Download วิธีการกรอกและรายละเอียดระบบจองทุน หลักฐาน : รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ […]

Continue reading