รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปีพุทธศักราช 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *