ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2561

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

ประโยชน์ของการสอบ

1. จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (ทั้งหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)เพื่อวัดความรู้ภาษา        ญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ โดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา

2. สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและวิทยาลัย

3. สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student)และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

Download ใบสมัคร

Download วิธีการกรอกและรายละเอียดระบบจองทุน

หลักฐาน : รูปถ่าย 1”  3  ใบ

ค่าสมัครสอบ

–  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)

–  สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 439 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 บาท ค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)

 

การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์ (วันที่ 2 ก.ค.-27 ก.ค. 61)

ใบสมัครต้องมาถึงสมาคมฯ ไม่เกินวันที่ 27 ก.ค.61
(สอบวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้
1. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 439 บาท (ค่าสมัคร 419 บาท และค่าส่งใบสมัคร 20 บาท)
โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขา พระสิงห์ เลขที่บัญชี 540-6-00241-4 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
3. Download ใบสมัครการสอบ EJU. www.ojsatn.com กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมส่งรูปถ่าย 3 ใบ และ ใบโอนเงินค่าสมัคร
4. กรณีเขียนประวัติ : เขียนชื่อและที่อยู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด สถาบันที่ศึกษาหรือจบให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์บ้าน / มือถือ/ e-mail (ถ้า download ใบสมัครและกรอกแล้วไม่ต้องเขียนประวัติ)
5. แจ้งวิชาที่สอบ
1. ภาษาญี่ปุ่น
(ถ้าต้องการสอบต้องมีความรู้ N 3 ถึงจะฟังอ่านข้อสอบเข้าใจ)
(ถ้าไม่มีความรู้ ไม่ต้องสอบก็ได้)
2. วิชาสามัญ แล้วแต่สายที่เรียนมา สายวิทย์ สอบ วิทย์ + คณิต สายศิลป์ สอบความรู้ทั่วไป + คณิต (ภาษาที่ใช้ในการสอบวิชาสามัญเลือกได้ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ)
(คะแนนจะอยู่ได้ 2 ปี)
6. แจ้งสนใจการจองทุน (สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและวิทยาลัยเท่านั้น)

นำใบโอนเงิน,ใบสมัคร,รูปถ่าย 3 ใบ หรือประวัติส่งมาพร้อมกันที่
สมำคมนักเรียนเก่ำญี่ปุ่น ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำภำคเหนือ
3/3 ถ.สำมล้ำน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
(วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ EJU”)
โทร. 053-272-331, 080-419-1298

ผลสอบ EJU ที่ใช้ทุกระดับต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *