รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 20 คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1 น.ส.ชลิตา ช่างขาย
2 น.ส.จรรยา เลาหาง
3 นายสุเทพ วรรณคำ
4 น.ส.จิราพักตร์ ประภัสระกูล
5 น.ส.เบญจรัตน์ ถนอมวารี
6 นายสินธุ ปัญญาเหล็ก
7 น.ส.ชนกนันท์ มัญอิสระ
8 น.ส.สุภาวดี ซาวคำเขต
9 น.ส.นิธิมา หิมะคุณ
10 นายมณฑล จันทร์ศรี
11 น.ส.สินิทรา ต๊ะสุทา
12 น.ส.กาญจน์นิชา เอื้อจิรกาล
13 น.ส.นิรชา วิโรจน์
14 น.ส.จุฬาลักษณ์ การเร็ว
15 น.ส.ศิรัญญา แช่มโสภา
16 น.ส.ปริชญา ศักดิภัทรนนท์
17 น.ส.โชติกา ชำนาญกิจ
18 นายอาทิตย์ เป็งการ
19 น.ส.วรินทร แสนเริง
20 นายเอกพจน์ พรมมาวัน

หมายเหตุ: สำหรับลำดับการประกวดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาภาคเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *