ประกาศที่นั่งสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2560  ณ ศูนย์จัดสอบเชียงใหม่
สอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดสอบ  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาเข้าห้องสอบ  รอบเช้า N4  N5                  เวลา 08.40 น.
                               รอบบ่าย N1  N2 และ  N3    เวลา 13.10 น.
หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำใบเข้าห้องสอบและหลักฐานการแสดงตน เช่นบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา มาแสดงด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *