Tokyo Tower
Kiyomizu Dera
Fuji San
Rainbow Bridge

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ประโยชน์ของการสอบ 1. จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (ทั้งหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)เพื่อวัดความรู้ภาษา        ญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ โดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา 2. สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและวิทยาลัย 3. สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student)และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด Download ใบสมัคร Download วิธีการกรอกและรายละเอียดระบบจองทุน หลักฐาน : รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ […]

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4 ระดับ N5

Continue reading